Plasticizer-VZ

Plasticizer-VZ
افزودني روان كننده و كاهنده آب با خاصيت ديرگيري

این ماده، افزودني روان کننده بسيار مؤثر با خاصيت دیرگيري است که براي توليد بتن مرغوب درشرایط آب و هوایي گرم بکار مي رود. این ماده مطابق با ASTM C494 Type D و استاندارد مليایران به شماره 2-2930(بهمن 1392) جدول 10مي باشد.


فواید

 • افزایش زمان گيرش بتن و سهولت بتن ریزي در هواي گرم
 • کنترل اسلامپ در هنگام بالا بودن دماي بتن
 • کنترل حرارت هيدراتاسيون
 • کاهش جمع شدگي و خزش بتن
 • بدون کلراید است و به آرماتور صدمه نمي زند
 • بهبود کارایي بتن بدون نياز به مصرف آب اضافي و در نتيجه افزایش مقاومت بتن

 

Plasticizer-VZ
افزودني روان كننده و كاهنده آب با خاصيت ديرگيري

این ماده، افزودني روان کننده بسيار مؤثر با خاصيت دیرگيري است که براي توليد بتن مرغوب درشرایط آب و هوایي گرم بکار مي رود. این ماده مطابق با ASTM C494 Type D و استاندارد مليایران به شماره 2-2930(بهمن 1392) جدول 10مي باشد.


فواید

 • افزایش زمان گيرش بتن و سهولت بتن ریزي در هواي گرم
 • کنترل اسلامپ در هنگام بالا بودن دماي بتن
 • کنترل حرارت هيدراتاسيون
 • کاهش جمع شدگي و خزش بتن
 • بدون کلراید است و به آرماتور صدمه نمي زند
 • بهبود کارایي بتن بدون نياز به مصرف آب اضافي و در نتيجه افزایش مقاومت بتن

 

خانه درباره ماتماس با ما