Expander – Z

Expander – Z
افزودنی منبسط کننده جهت تزریق و پرکردن انواع درزها

Expander Z افزودني منبسط كننده اي است كه در واكنش با سیمان ، با ایجاد حبابهاي میکرونیزهنیتروژن در داخل مخلوط سیماني، موجب افزایش حجم مخلوط شده و بدون اینکه باعث جدا شدن سنگدانه هاي درشت از ملات گردد به سیالیت و رواني آن مي افزاید.


فواید :

  • افزایش حجم قابل تنظیم و در نتیجه كاهش مصرف دوغاب تزریق
  • افزایش مقاومت در برابر یخ زدگي
  • افزایش پیوستگي و قوام دوغاب و بهبود سیالیت و رواني آن

 

Expander – Z
افزودنی منبسط کننده جهت تزریق و پرکردن انواع درزها

Expander Z افزودني منبسط كننده اي است كه در واكنش با سیمان ، با ایجاد حبابهاي میکرونیزهنیتروژن در داخل مخلوط سیماني، موجب افزایش حجم مخلوط شده و بدون اینکه باعث جدا شدن سنگدانه هاي درشت از ملات گردد به سیالیت و رواني آن مي افزاید.


فواید :

  • افزایش حجم قابل تنظیم و در نتیجه كاهش مصرف دوغاب تزریق
  • افزایش مقاومت در برابر یخ زدگي
  • افزایش پیوستگي و قوام دوغاب و بهبود سیالیت و رواني آن

 

خانه درباره ماتماس با ما