Seal Joint R

 Seal Joint R 
درزگير گرم ريز بر پايه قير لاستيكي

Seal Joint R یک قير لاستيكي پلاستو الاستيک است که در اثر گرم کردن نرم شده و به راحتي جریان مي یابد و براي درزگيري درزهاي افقي و روسازیها و جاده ها مناسب است . این درزگير مطابق با استانداردهاي ذیل مي باشد :
T1 bit FUG 82
FS – SS – S 164
ASTM D1190 – 74
SWISS SNV 671 625a

  • فواید :
  • چسبندگي عالي به اکثر مصالح دارد.
  • در دماي پایين نيز انعطاف پذیري خود را از دست نميدهد.
  • در شرایط مختلف جوي مقاومت خوبي از خود نشان ميدهد.
  • در برابر آب دریا و فاضلاب مقاومت خوبي از خود نشان ميدهد.

 

دانلود کاتالوگ محصول

دانلود کاتالوگ محصول

 Seal Joint R 
درزگير گرم ريز بر پايه قير لاستيكي

Seal Joint R یک قير لاستيكي پلاستو الاستيک است که در اثر گرم کردن نرم شده و به راحتي جریان مي یابد و براي درزگيري درزهاي افقي و روسازیها و جاده ها مناسب است . این درزگير مطابق با استانداردهاي ذیل مي باشد :
T1 bit FUG 82
FS – SS – S 164
ASTM D1190 – 74
SWISS SNV 671 625a

  • فواید :
  • چسبندگي عالي به اکثر مصالح دارد.
  • در دماي پایين نيز انعطاف پذیري خود را از دست نميدهد.
  • در شرایط مختلف جوي مقاومت خوبي از خود نشان ميدهد.
  • در برابر آب دریا و فاضلاب مقاومت خوبي از خود نشان ميدهد.

 

خانه درباره ماتماس با ما