Super Plasticizer-HE200

Super Plasticizer-HE200
فوق روان كننده بتن با قابلیت زودسخت كنندگی

اين ماده، يك فوق روان كننده مؤثر با خاصیت زودسخت كنندگی است كه برای تولید بتن مرغوب به كار می رود و ضمن تسريع در روند سخت شدن بتن، مقاومت اولیه و نهايی را نیز افزايش می دهد. اين محصول مطابق با ASTM C494 Type F و استاندارد ملی ايران به شماره 2-2930(بهمن 1392)جدول 2 می باشد.

فواید :

 • تسريع در روند دستیابی به مقاومت های اولیه
 • مناسب برای بتن ريزی در فصل زمستان و دماهای پائین
 • ايجاد چسبندگی و پیوستگی مطلوب بین سنگدانه ها
 • تأثیر منفی در گیرش بتن ندارد.
 • زيبايی نمای سطحی بتن را افزايش می دهد.
 • بدون كلرايد است و به آرماتور صدمه ای نمی زند.
 • میزان جمع شدگی و خزش بتن را كاهش می دهد.
 • امكان كاهش مقدار آب اختلاط تا 22 % و افزايش قابل ملاحظه مقاومت اولیه و نهايی
 • افزايش قابل ملاحظه كارايی بتن ، بدون نیاز به مصرف آب اضافی

 

Super Plasticizer-HE200
فوق روان كننده بتن با قابلیت زودسخت كنندگی

اين ماده، يك فوق روان كننده مؤثر با خاصیت زودسخت كنندگی است كه برای تولید بتن مرغوب به كار می رود و ضمن تسريع در روند سخت شدن بتن، مقاومت اولیه و نهايی را نیز افزايش می دهد. اين محصول مطابق با ASTM C494 Type F و استاندارد ملی ايران به شماره 2-2930(بهمن 1392)جدول 2 می باشد.

فواید :

 • تسريع در روند دستیابی به مقاومت های اولیه
 • مناسب برای بتن ريزی در فصل زمستان و دماهای پائین
 • ايجاد چسبندگی و پیوستگی مطلوب بین سنگدانه ها
 • تأثیر منفی در گیرش بتن ندارد.
 • زيبايی نمای سطحی بتن را افزايش می دهد.
 • بدون كلرايد است و به آرماتور صدمه ای نمی زند.
 • میزان جمع شدگی و خزش بتن را كاهش می دهد.
 • امكان كاهش مقدار آب اختلاط تا 22 % و افزايش قابل ملاحظه مقاومت اولیه و نهايی
 • افزايش قابل ملاحظه كارايی بتن ، بدون نیاز به مصرف آب اضافی

 

خانه درباره ماتماس با ما