Mortar Proof – Lite

Mortar Proof – Lite
افزودنی آب بند كننده ملات، مخصوص اندودهای سيمانی

این محصول پودر آب بند آماده مصرفي است كه در تركیب با سیمان، یک پیوند آب بند تشکیل میدهد كه براي آب بند كردن ملاتهاي سیماني بکار مي رود. این محصول مطابق با BS 6920 مي باشد.


فواید :

  • فاقد كلراید
  • افزایش نفوذ ناپذیري ملات
  • بهبود كارایي ملات بدون نیاز به مصرف آب اضافي
  • پر كردن منافذ موجود در ملات ناشي از كمبود فیلر ریزدانه
  • بهبود آب بند شدن ملات هاي سیماني

 

Mortar Proof – Lite
افزودنی آب بند كننده ملات، مخصوص اندودهای سيمانی

این محصول پودر آب بند آماده مصرفي است كه در تركیب با سیمان، یک پیوند آب بند تشکیل میدهد كه براي آب بند كردن ملاتهاي سیماني بکار مي رود. این محصول مطابق با BS 6920 مي باشد.


فواید :

  • فاقد كلراید
  • افزایش نفوذ ناپذیري ملات
  • بهبود كارایي ملات بدون نیاز به مصرف آب اضافي
  • پر كردن منافذ موجود در ملات ناشي از كمبود فیلر ریزدانه
  • بهبود آب بند شدن ملات هاي سیماني

 

خانه درباره ماتماس با ما