PlastoProof N

PlastoProof N
افزودنی آب بند كننده بتن (واترپروف)

اين ماده، يک افزودني دو منظوره است كه هم به عنوان روان كننده مؤثر و هم به عنوان آب بند كننده بتن مورد استفاده قرار مي گيرد. اين ماده مطابق با ASTM C494 Type A و استاندارد ملي ايران به شماره 2-2930 (بهمن 1392) جدول 2 مي باشد.


فواید

 • بهبود نفوذناپذيری، آب بندی و دوام بتن
 • جلوگيری از به وجود آمدن تركهای سطحي و درنتيجه بهبود نفوذناپذيری بتن
 • افزايش مقاومت بتن در سيكل های يخ زدگي(ذوب و انجماد)
 • بدون كلرايد است و به آرماتور صدمه نمي زند.
 • كاهش جمع شدگي و خزش بتن
 • تراكم آسانتر بتن و ايجاد بتني فشرده تر ، با نمای ظاهری بهتر
 • باعث كاهش كشش سطحي آب بين مصالح شده و با ايجاد حبابهای ميكرونيزه در بتن و پر كردن
 • شيارهای موئينگي موجود در بين اجزاء بتن بوسيله اين حبابها، منافذ بتن را به حداقل رسانده و
 • نفوذناپذيری بتن را بهبود مي بخشد.

 

PlastoProof N
افزودنی آب بند كننده بتن (واترپروف)

اين ماده، يک افزودني دو منظوره است كه هم به عنوان روان كننده مؤثر و هم به عنوان آب بند كننده بتن مورد استفاده قرار مي گيرد. اين ماده مطابق با ASTM C494 Type A و استاندارد ملي ايران به شماره 2-2930 (بهمن 1392) جدول 2 مي باشد.


فواید

 • بهبود نفوذناپذيری، آب بندی و دوام بتن
 • جلوگيری از به وجود آمدن تركهای سطحي و درنتيجه بهبود نفوذناپذيری بتن
 • افزايش مقاومت بتن در سيكل های يخ زدگي(ذوب و انجماد)
 • بدون كلرايد است و به آرماتور صدمه نمي زند.
 • كاهش جمع شدگي و خزش بتن
 • تراكم آسانتر بتن و ايجاد بتني فشرده تر ، با نمای ظاهری بهتر
 • باعث كاهش كشش سطحي آب بين مصالح شده و با ايجاد حبابهای ميكرونيزه در بتن و پر كردن
 • شيارهای موئينگي موجود در بين اجزاء بتن بوسيله اين حبابها، منافذ بتن را به حداقل رسانده و
 • نفوذناپذيری بتن را بهبود مي بخشد.

 

خانه درباره ماتماس با ما