Are Entraining

Are Entraining
افزودنی حباب ساز

Aer Entraining افزودني هوازاي آماده مصرفي است كه با ايجاد و توزيع يكنواخت حبابهاي میكرونیزههوا با اندازه هاي معین در مخلوط بتن، موجب افزايش نفوذناپذيري بتن و مقاوم تر شدن آن در برابرسیكل ذوب و انجماد شده و درنتیجه ، باعث افزايش طول عمر بتن مي گردد. اين محصول مطابق با ASTM C 260-81 و استاندارد ملي ايران به شماره 2-2930 (بهمن 1392)جدول 5 مي باشد.


فواید

 • دوام بتن را افزايش مي دهد .
 • كارايي بتن را بهبود مي بخشد.
 • بتن را در مقابل نمكهاي يخ زدا مقاوم مي سازد.
 • مقاومت بتن در برابر يخبندان را افزايش مي دهد.
 • با توزيع يكنواخت حبابهاي هوا دربتن، نیروهاي حاصل از انبساط و انقباض را به خوبي حمل مي كند
 • حتي با مصرف بیش از حد مجاز تأثیري در زمان گیرش بتن ندارد.
 • با افزايش چسبندگي بتن ، خطر جداشدگي سنگدانه هاي ريز و درشت را كاهش مي دهد.
 • ايجاد حبابهاي میكرونیزه در مخلوط بتن و توزيع منظم آنها در بین اجزاء بتن ، باعث مسدود شدن شیارهاي موئینگي موجود در بتن شده و در نتیجه ، منافذ بتن به حداقل رسیده و در نهايت نفوذناپذير شدن بتن افزايش مي يابد

 

Are Entraining
افزودنی حباب ساز

Aer Entraining افزودني هوازاي آماده مصرفي است كه با ايجاد و توزيع يكنواخت حبابهاي میكرونیزههوا با اندازه هاي معین در مخلوط بتن، موجب افزايش نفوذناپذيري بتن و مقاوم تر شدن آن در برابرسیكل ذوب و انجماد شده و درنتیجه ، باعث افزايش طول عمر بتن مي گردد. اين محصول مطابق با ASTM C 260-81 و استاندارد ملي ايران به شماره 2-2930 (بهمن 1392)جدول 5 مي باشد.


فواید

 • دوام بتن را افزايش مي دهد .
 • كارايي بتن را بهبود مي بخشد.
 • بتن را در مقابل نمكهاي يخ زدا مقاوم مي سازد.
 • مقاومت بتن در برابر يخبندان را افزايش مي دهد.
 • با توزيع يكنواخت حبابهاي هوا دربتن، نیروهاي حاصل از انبساط و انقباض را به خوبي حمل مي كند
 • حتي با مصرف بیش از حد مجاز تأثیري در زمان گیرش بتن ندارد.
 • با افزايش چسبندگي بتن ، خطر جداشدگي سنگدانه هاي ريز و درشت را كاهش مي دهد.
 • ايجاد حبابهاي میكرونیزه در مخلوط بتن و توزيع منظم آنها در بین اجزاء بتن ، باعث مسدود شدن شیارهاي موئینگي موجود در بتن شده و در نتیجه ، منافذ بتن به حداقل رسیده و در نهايت نفوذناپذير شدن بتن افزايش مي يابد

 

خانه درباره ماتماس با ما