Super Plasticizer-130

Super Plasticizer-130
افزودنی فوق روان کننده

اين ماده ، فوق روان کننده بسيار مؤثري با خاصيت ديرگيري است که براي توليد بتن مرغوب و کارايی بالا در هواي گرم بکار می رود. اين ماده مطابق با ASTM C494 Type G و استاندارد ملی ايران به شماره 2-2930 (بهمن 1392)جدول11-1 , 11-2 می باشد.


فواید :

 • مناسب بتن ريزي در هواي گرم
 • بدون تأثير منفی بر مقاومتهاي نهايی
 • بهبود قابل ملاحظه کارآيی بتن بدون نياز به مصرف آب اضافی
 • بهبود کارايی بتن بدون افزايش خطر جداشدگی دانه هاي ريز و درشت
 • افزايش خاصيت نفوذناپذيري بتن و در نتيجه افزايش آب بندي بتن
 • هواي اضافی در بتن ايجاد نمی کند.
 • ميزان جمع شدگی و خزش بتن را کاهش می دهد.
 • کاهش قابل ملاحظه مقدار آب و افزايش مقاومت اوليه و نهائی

 

Super Plasticizer-130
افزودنی فوق روان کننده

اين ماده ، فوق روان کننده بسيار مؤثري با خاصيت ديرگيري است که براي توليد بتن مرغوب و کارايی بالا در هواي گرم بکار می رود. اين ماده مطابق با ASTM C494 Type G و استاندارد ملی ايران به شماره 2-2930 (بهمن 1392)جدول11-1 , 11-2 می باشد.


فواید :

 • مناسب بتن ريزي در هواي گرم
 • بدون تأثير منفی بر مقاومتهاي نهايی
 • بهبود قابل ملاحظه کارآيی بتن بدون نياز به مصرف آب اضافی
 • بهبود کارايی بتن بدون افزايش خطر جداشدگی دانه هاي ريز و درشت
 • افزايش خاصيت نفوذناپذيري بتن و در نتيجه افزايش آب بندي بتن
 • هواي اضافی در بتن ايجاد نمی کند.
 • ميزان جمع شدگی و خزش بتن را کاهش می دهد.
 • کاهش قابل ملاحظه مقدار آب و افزايش مقاومت اوليه و نهائی

 

خانه درباره ماتماس با ما