Super Viscose 20HE-s

Super Viscose 20HE-S
سوپر فوق روان کننده و کاهنده ممتاز آب بتن

تعریف :سوپرويسکوز 20HE-S نسل سوم فوق روان كننده ها جهت استفاده در بتن و ملات است كه از ويژگیهای آن اثر زودسخت كنندگی بتن و ملات است و به واسطه اين قابلیت ، برای تولید سنگهای مصنوعی مناسب می باشد.
اين ماده مطابق با استاندارد ASTM C494 , Type F – و استاندارد ملی ايران به شماره 2392 2(بهمن 1932 ) جدول 3 -1 و 2 -3  می باشد.


فواید :سوپرويسکوز 20HE-S به واسطه خواص جذب سطحی و جداسازي مولکولی ذرات سيمانی با مکانيزم هاي متفاوتی به شرح ذيل عمل می كند:

 • ايجاد سطح نهايی صاف ، صیقلی و براق در ساخت سنگهای مصنوعی
 • قابلیت زود سخت كنندگی و دستیابی به مقاومتهای اولیه بالا
 • امکان كاهش قابل توجه آب بتن (تا 95 درصد) و دستیابی به مقاومت های اولیه و نهايی بالا
 • ايجاد چسبندگی و پیوستگی مطلوب بین سنگدانه ها
 • روانی بسیار بالا و تراكم آسان تر بتن
 • رفتار خود تراكمی بالا ، مناسب برای تولید بتن های خودويبره ( – S.C.C )
 • افزايش خاصیت نفوذناپذيری بتن و درنتیجه بهبود آب بندی بتن
 • كاهش جمع شدگی و خزش
 • كاهش نرخ كربناسیون در بتن
 • بهبود قابل ملاحظه جريان پذيری بتن و سهولت بتن ريزی
 • فاقد يون كلر و مناسب بتن های مسلح و پیش تنیده
 • download 2
 • download 2

Super Viscose 20HE-S
سوپر فوق روان کننده و کاهنده ممتاز آب بتن

تعریف :سوپرويسکوز 20HE-S نسل سوم فوق روان كننده ها جهت استفاده در بتن و ملات است كه از ويژگیهای آن اثر زودسخت كنندگی بتن و ملات است و به واسطه اين قابلیت ، برای تولید سنگهای مصنوعی مناسب می باشد.
اين ماده مطابق با استاندارد ASTM C494 , Type F – و استاندارد ملی ايران به شماره 2392 2(بهمن 1932 ) جدول 3 -1 و 2 -3  می باشد.


فواید :سوپرويسکوز 20HE-S به واسطه خواص جذب سطحی و جداسازي مولکولی ذرات سيمانی با مکانيزم هاي متفاوتی به شرح ذيل عمل می كند:

 • ايجاد سطح نهايی صاف ، صیقلی و براق در ساخت سنگهای مصنوعی
 • قابلیت زود سخت كنندگی و دستیابی به مقاومتهای اولیه بالا
 • امکان كاهش قابل توجه آب بتن (تا 95 درصد) و دستیابی به مقاومت های اولیه و نهايی بالا
 • ايجاد چسبندگی و پیوستگی مطلوب بین سنگدانه ها
 • روانی بسیار بالا و تراكم آسان تر بتن
 • رفتار خود تراكمی بالا ، مناسب برای تولید بتن های خودويبره ( – S.C.C )
 • افزايش خاصیت نفوذناپذيری بتن و درنتیجه بهبود آب بندی بتن
 • كاهش جمع شدگی و خزش
 • كاهش نرخ كربناسیون در بتن
 • بهبود قابل ملاحظه جريان پذيری بتن و سهولت بتن ريزی
 • فاقد يون كلر و مناسب بتن های مسلح و پیش تنیده
خانه درباره ماتماس با ما