Super Viscose 3110

Super Viscose 3110
سوپر فوق روان کننده و کاهنده ممتاز آب بتن

سوپرويسکوز 3110نسل سوم فوق روان كننده ها جهت استفاده در بتن و ملات است و از ويژگیهایآن تولید بتن با روانی بالا و خاصیت نگهداری اسلامپ می باشد.اين ماده مطابق با استاندارد ASTM C494 Type F – و استاندارد ملی ايران به شماره  2-2930 بهمن( 1392) جدول 3-1   می باشد.


فواید :سوپرويسکوز3110 به واسطه خواص جذب سطحی و جداسازي مولکولی ذرات سيمانی با مکانيزم هاي متفاوتی به شرح ذيل عمل می كند:

 •  رفتار خود-تراكمی بالا ، مناسب براي توليد بتن هاي خودويبره (scs)
 • ايجاد چسبندگی و پیوستگی مطلوب بین سنگدانه ها
 • امکان كاهش قابل توجه آب بتن (تا 35 درصد)و دستیابی به مقاومت های اولیه و نهايی بالا
 • روانی بسیار بالا و تراكم آسان تر بتن و سهولت بتن ريزی
 • حفظ روانی بتن (اسلامپ)كه بستگی به مسافت حمل و زمان بتن ريزی دارد
 • افزايش خاصیت نفوذناپذيری بتن و درنتیجه بهبود آب بندی بتن
 • كاهش جمع شدگی و خزش
 • كاهش نرخ كربناسیون در بتن
 • فاقد يون كلر و مناسب بتن های مسلح و پیش تنیده

 

 

download 2

download 2

Super Viscose 3110
سوپر فوق روان کننده و کاهنده ممتاز آب بتن

سوپرويسکوز 3110نسل سوم فوق روان كننده ها جهت استفاده در بتن و ملات است و از ويژگیهایآن تولید بتن با روانی بالا و خاصیت نگهداری اسلامپ می باشد.اين ماده مطابق با استاندارد ASTM C494 Type F – و استاندارد ملی ايران به شماره  2-2930 بهمن( 1392) جدول 3-1   می باشد.


فواید :سوپرويسکوز3110 به واسطه خواص جذب سطحی و جداسازي مولکولی ذرات سيمانی با مکانيزم هاي متفاوتی به شرح ذيل عمل می كند:

 •  رفتار خود-تراكمی بالا ، مناسب براي توليد بتن هاي خودويبره (scs)
 • ايجاد چسبندگی و پیوستگی مطلوب بین سنگدانه ها
 • امکان كاهش قابل توجه آب بتن (تا 35 درصد)و دستیابی به مقاومت های اولیه و نهايی بالا
 • روانی بسیار بالا و تراكم آسان تر بتن و سهولت بتن ريزی
 • حفظ روانی بتن (اسلامپ)كه بستگی به مسافت حمل و زمان بتن ريزی دارد
 • افزايش خاصیت نفوذناپذيری بتن و درنتیجه بهبود آب بندی بتن
 • كاهش جمع شدگی و خزش
 • كاهش نرخ كربناسیون در بتن
 • فاقد يون كلر و مناسب بتن های مسلح و پیش تنیده

 

 

خانه درباره ماتماس با ما